Årsmøte 2021

Porsgrunn Pistolklubb

Tirsdag 8 juni 2021 Kl 1800

STED: Lillegårdseter utendørs

 Årsmøtepapirer er klar. Trykk på de grønne tekstene for å lese

 

SAKSLISTE

1                  Godkjenne de stemmeberettigede

2                  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3                  Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen

4                  Behandle lagets årsmelding med klubbpokaler

5                  Behandle lagets regnskap og balanse i revidert stand

6                  Behandle innkomne forslag og saker: 

              a. Endre styresammensetning § 16 punkt 14, i loven: 

     7                  Fastsette medlemskontingent fra 2022

8                  Vedta lagets budsjett for 2021

9                  Bestemme lagets organisasjonsplan

10                Valg. Valgkomiteens forslag

Styret